«Формування предметних компетентностей шляхом використання ІКТ учнями початкових класів з особливими освітніми потребами»


1.    Автор досвіду
Заставська Ганна Володимирівна, вчитель початкових класів Опорного загладу загальної середньої освіти Новозапорізька школа Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області, спеціаліст вищої категорії, «cтарший учитель», лауреат всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019» у номінації «Вчитель інклюзивного класу» (3 місце).
Адреса: вул. Першотравнева 50, с. Нове Запоріжжя, 70422, Запорізький район
т . (061) 223-28-93
2.    Керівник науково-методичного забезпечення досвіду
Авдєєва Світлана Олександрівна - науковий співробітник лабораторії інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, старший викладач кафедри  реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя, комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; Волошина Тетяна Анатоліївна - завідувач обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.
 3. Назва теми досвіду. «Формування предметних компетентностей шляхом використання ІКТ учнями початкових класів з особливими освітніми потребами».
4. Базова модель досвіду:
4.1. Актуальність і перспективність досвіду.
Сучасний період розвитку суспільства характеризується доступністю інформаційно-комунікаційних технологій, їх насиченістю та різноманітністю використання в різних сферах життя.
Реформа освіти передбачає доступність та включеність в освітній процес кожної дитини, незалежно від її можливостей, здібностей чи потреб.
Діти з особливостями психофізичного розвитку змушені стикатися з безліччю перепон, що ускладнють для них освітній процес. Часткове вирішення соціальних та освітніх проблем можливе за рахунок активного та доречного використання ІКТ технологій.
Впровадження ІКТ у навчання і виховання  дітей з особливими потребами привчає школярів до свідомого використання сучасних комп’ютерних технологій у повсякденному житті та у власній навчальній діяльності, сприяє формуванню предметних і розвитку життєвих компетентностей.
4.2. Теоретичні основи.
            В останній час на освітянській ниві відбуваються суттєві зміни. З кожним роком збільшується та урізноманітнюються засоби навчання. Крім, звичних для нас традиційних, набувають попиту мультемедійні, що інтегрують звичайний текст зі звуком, графікою, відео, анімацією тощо.
            Сучасні світові перетворення в освіті спрямовані та оновлення змісту, структури, методів навчання, спроможних задовольнити потреби кожного учасника освітнього процесу, відкривши доступ до навчання тим, хто раніше не мав такої можливості.
            Це питання досліджували вчені та педагоги-практики: О. Буцик, І.Г. Вєтрова, А.В. Горячева, С.О. Гунько, М.М. Левшина, Н.П. Машбиця, Ф.М. Ривкінд, Г.Р.Громов, В.И.Гриценко, В.Ф.Шолохович, О.І.Агапова, О.А.Кривошиїв, С.Пейперт , Г.М.Клейман , Б.Хантер та ін.
ІКТ-компетентність – одна з ключових компетентностей молодшого школяра. Її формування спонукає педагогів до активного використання комп’ютерних технологій у своїй діяльності, які роблять урок більш цікавим, ефектним, інтенсивним, досконалим, сучасним, наближеним до дитини. Цьому сприяють такі фактори:
-        учні початкових класів, в силу інтенсивності розвитку інтелекту, легко і швидко засвоюють нові технології;
-        у більшості дітей є власний компютер або гаджет, вони люблять компютерні ігри;
-        модернізація освітнього процесу постійно зростає, вимагаючи від учителя новітніх форм і методів роботи.
Як свідчать дослідження, проведенні у школах Канади, США, Франції, «комп’ютер на уроках в початковій школі подвоює час довільної уваги в учнів (20 хвилин замість 10 хвилин на традиційному уроці), а ігровий аспект часто сприяє кращому сприйняттю або осмисленню.
4.3. Новизна досвіду.
          В сучасних школах України все більшого поширення набуває інклюзивний підхід: індивідуальні особливості учнів розглядаються не як проблеми, а як можливість збагатити та урізноманітнити освітній процес. Рівень розвитку ІКТ значно розширює можливості педагога в цій сфері.
Нові технології дозволяють дітям з особливими освітніми потребами брати активну участь в освітньому процесі попри функціональні обмеження. Завдяки використанню ІКТ, вони здатні подолати бар’єри на шляху до навчання, оскільки отримують доступ до різноманітних дидактичних матеріалів у доступному прийнятному форматі.
Під час використання ІКТ у дітей з особливими освітніми потребами розвиваються позитивні  емоційні реакції, що сприяють корекції і розвитку психічних процесів. Заняття з використання комп’ютерних програм стимулюють у дітей цікавість і прагнення досягти поставленої мети.
Застосування ІТ-технологій відкриває абсолютно нові можливості для навчання, дозволяючи досягти більш глибокого розуміння і зацікавлення навчальним матеріалом.
4.4. Провідна педагогічна ідея досвіду.
Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у використанні різноманітних комп’ютерних програм та інтерактивних технологій для формування ключових та предметних компетентностей в учнів з особливими освітніми проблемами.
5. Інформаційно-педагогічна модель досвіду:
5.1. Мета. Використовувати сучасні комп'ютерні програми для підтримки життєвого оптимізму дитини, розвитку творчості та допитливості, формуванння предметних компетентностей.
5.2. Завдання.
Завдання педагогічної діяльності полягає у:
-        формуванні інноваційністі, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу;
-        опануванні основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатності безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
-        демонстрації ефективності ІТ-технологій для формування предметних та ключових компетентностей;
-        підвищенні якості викладання, осучаснені інформаційними технологіями XXI століття, способу організації освітнього процесу за допомогою компютерних технологій та мережі інтернету;
-        формуванні  інформаційної культури та розвиткові якостей та умінь ХХІ століття.
5.3. Тривалість  роботи над темою досвіду. З 2017р. по 2019р., два роки.
6. Технологія реалізації досвіду
          Реалізація досвіду відбувається під час проведення уроків. Розпочинається ще на підготовчому етапі: де буде сидіти кожна дитина враховуючи її освітні потреби і можливості, який розмір роздаткового матеріалу потрібно приготувати, які інтерактивні вправи потрібно розробити для певних дітей. Разом з асистентом плануємо хід уроку та розподіляємо обов’язки.
          Під час ранкового кола, для проведення рухливих групових вправ - ІКТ є незмінним супровідником: створення настрою та відповідної атмосфери.
          На етапі мотивації використовуєтся мультемедійна презентація, відеоролік. Для дитини з особливими освітніми потребами підсилений відповідною наочністю.
          Урізноманітнюють вивчення нового матеріалу інтерактивні презентації, створені в спеціальних програмах, сторінки з розробленими завданнями на моєму власному сайті. Використання ІКТ гармонійно поєднується з традиційними формами роботи та інноваційними стратегіями. Під час фронтальної роботи вчителя з класом, асистент індивідуально працює з дитиною біля інтерактивної дошки. Завдання, які виконують діти взаємодоповнюють одне одного.
          Для осмислення знань, відпрацювання певних навичок користуюся сервісами learningapps, рlickers. А для деяких учнів готую індивідуальні завдання на картках або планшетах.
Велике захоплення у дітей викликають також квести-онлайн, екскурсії-онлай, музеї-онлайн, уроки-онлайн. Звичайно не нехтую реальними квестами та екскурсіями, але використання інтерактивних засобів навчання дає змогу відчути всім дітям себе в рівних умовах не залежно від їх особливостей.
7. Результативність досвіду
 Результати досліджень засвідчили:
1.    Унаслідок формування предметних компетентностей із використанням ІКТ зросла зацікавленість молодших школярів та мотивація до пізнавальної діяльності.
2.    Очевидний розвиток інформаційно-цифрової ключової компетентності та формування вміння вчитися впродовж життя для дітей з особливими освітніми потребами.
3.    У дітей з особливими потребами стає більш ефективним резервом розвиток дитини, формування у неї здатності до самостійності, самовдосконаленню, самореалізації та самооцінки.
3. Спостерігається істотне підвищення результатів навчання, розвиток активних методів навчання, підвищення наочності навчання, розширення можливостей подання навчального матеріалу, вдосконалення сприйняття, логічного мислення, уваги школярів.
4. Створена  ефективна організація тестування, перевірки знань, організації різнорівневого навчання школярів, а також самостійного навчання.
8. Рекомендації щодо впровадження досвіду в масову педагогічну практику.
·       Матеріали педагогічного досвіду рекомендовано до використання для вчителів початкових класів, вчителів-предметників, заступників директорів, вихователів ГПД, логопедів та дефектологів з питання формування предметних компетентностей шляхом використання ІКТ учнями початкових класів  з особливими освітніми потребами.
Сучасний урок, як і сучасне життя нерозривно повязане з ІКТ. Досконале володіння та доцільне їх використання дає можливість вчителю ефективно та ефектно організувати  пізнання довкілля, дослідження  мовних одиниць та явищ, відкриття нових знань з математики; систематизацію знань, умінь; діагностування, самоконтроль та контроль набутих  знань, умінь, навичок.
9. Досвід схвалено (на засіданні кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя протокол № 2 від 21.02.2019 р.)
10. Додатки
 З матеріалами досвіду можливо ознайомитися на сайті «Учитель – це майстер!»: http://anet.at.ua/


Немає коментарів:

Дописати коментар