Використання ІКТ для формування в учнів молодшого шкільного віку ключових та предметних компетентностей

___________________________________________________________
©   Г. Заставська 
ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НОВОЗАПОРІЗЬКА ШКОЛА ДОЛИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Адреса:  70422,  Україна,  Запорізька  область,  Запорізький  район, 
с. Нове Запоріжжя, вул. Першотравнева, 50 
Телефон: (061) 223-28-93 
E-mail: newzpschool@gmail.com 


Ганна  Володимирівна  Заставська,  Опорний  заклад  загальної середньої  освіти  Новозапорізька  школа  Долинської  сільської  ради Запорізького району Запорізької області, учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «Старший вчитель». 


Ольга  Володимирівна  Петрик,  КЗ  «ЗОІППО»  ЗОР,  старший викладач кафедри початкової освіти, тел. (066) 405-68-91.  

  
Використання ІКТ для формування в учнів молодшого шкільного віку ключових та предметних компетентностей 

БАЗОВА МОДЕЛЬ ДОСВІДУ 
Актуальність і перспективність досвіду. Ефективність освіти у світовій  практиці  пов’язується  з  реалізацією  компетентнісного підходу.  Створення  сучасного  освітнього  середовища  дає  вчителю різноманітні додаткові можливості для формування ключових і предметних компетентностей різними засобами.  
Сучасні  діти  –  це  діти  «епохи  гаджетів».  Отже,  освітнє  середовище для сучасної дитини потребує широкого використання нових ІТ-технологій, мультимедійних засобів навчання. 
Запровадження  ІКТ  в  освітній  галузі  має  перейти  від  одноразових  проектів  до  системного  процесу,  що  охоплює  всі  види діяльності. 
Інновації впевнено крокують уперед не тільки в освіті, а й у житті. Сучасний учитель повинен бути готовим до інновацій, адже це один з основних  запитів  суспільства,  зазначених  у  Концепції  «Нова українська школа». 
Теоретичні основи досвіду. Використання в освітньому процесі ІКТ-технологій  останнім  часом  є  пріоритетним  дослідженням педагогічної  спільноти.  З  кожним  роком  зростає  кількість  комп’ютерних програм та вдосконалюється їхній зміст для навчання молодших  школярів.  Означене  питання  досліджували  вчені  та  педагогипрактики: О. Агапова, О. Буцик, Ф. Рівкінд та інші. ІКТ-компетентність – одна з ключових компетентностей молодшого  школяра.  Її  формування  спонукає  педагогів  до  активного використання  комп’ютерних  технологій  у  власній  діяльності,  які роблять  урок  більш  цікавим,  ефектним,  інтенсивним,  досконалим, 
сучасним, наближеним до дитини. Цьому сприяють такі чинники: 
− легкість і швидкість засвоєння нових технологій учнями початкових класів у силу інтенсивності розвитку інтелекту;  
− наявність  у  більшості  дітей  власного  комп’ютера  або  гаджета, зацікавленість комп’ютерними іграми; 
− модернізація освітнього процесу постійно спонукає вчителя до застосування інноваційних форм і методів роботи. 
Як свідчать дослідження, проведені у школах Канади, США, Франції,  «комп’ютер  на  уроках  у  початковій  школі  подвоює  час  довільної уваги  в  учнів  (20  хвилин  замість  10  хвилин  на  традиційному  уроці), а ігровий аспект часто сприяє кращому сприйняттю або осмисленню». 
Новизна досвіду. За інноваційним потенціалом досвід є модифікаційним  з  огляду  на  творчу  реалізацію  в  досвіді  різноманітних комп’ютерних  програм  для  оптимізації  та  інтеграції  освітнього процесу; впровадження нових ІКТ-форм, методів, прийомів. 
Новизна  педагогічного  досвіду  полягає  у  створенні  ІКТ-середовища, що сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей молодших школярів, активізації їхньої пізнавальної та творчої діяльності, використання ігрових та інтерактивних вправ.  
Застосування  ІТ-технологій  відкриває  абсолютно  нові  можливості для навчання, дозволяючи досягти більш глибокого розуміння і зацікавлення навчальним матеріалом. 
Провідна педагогічна ідея досвіду. Провідна педагогічна ідея досвіду  полягає  у  використанні  різноманітних  комп’ютерних  програм  та  інтерактивних  технологій  для  формування  ключових  і предметних компетентностей в учнів початкової школи. 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ДОСВІДУ 
Мета: використовувати сучасні комп’ютерні програми для підтримки  життєвого  оптимізму  дитини,  розвитку  творчості  та  допитливості, формування предметних компетентностей. 
Завдання педагогічної діяльності полягає в:  
−  формуванні  інноваційності,  що  передбачає  відкритість  до нових  ідей,  ініціювання  змін  у  близькому  середовищі  (клас, школа, громада тощо);  
−  формуванні  знань,  умінь,  ставлень,  що  є  основою  компетентнісного підходу; 
−  самоосвіті педагога, що передбачає опанування новими освітніми  програмами  та  ефективним  застосуванням  їх  в  освітньому процесі; 
−  демонстрації  ефективності  ІТ-технологій  для  формування 
предметних та ключових компетентностей; 
−  підвищенні якості викладання; 
−  формуванні  інформаційної  культури  та  розвиткові  якостей  та вмінь ХХІ століття. 
Тривалість роботи над темою досвіду: три роки (2016/2019 рр.). 

ТЕХНОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ РОЗРОБКИ 
ІТ-технології  застосовано  в  усіх  видах  урочної  та  позаурочної діяльності  з першого  по  четвертий  клас,  що  розширило  можливості освітнього процесу, забезпечило нові шляхи подання інформації для вивчення й викладання будь-якого предмету початкової школи. 
Однією  з  найпростіших  та  найпоширеніших  на  сьогодні  програм,  яка  допомогла  унаочнити  та  урізноманітнити  урок,  стала прикладна  програма  PowerPoint.  Використовувались  комп’ютерні презентації на уроках будь-якого типу і предмету.  
На  уроках  математики  та  навчання  грамоти,  яскраві  слайди, починаючи  з  перших  уроків  1  класу,  сприяли  швидшій  та  ефективнішій  адаптації  школярів,  полегшували  сприйняття  матеріалу, допомагали  зорієнтуватися  в  розліновці  зошитів.  Доцільним  та ефективним стало використання презентацій під час усного рахунку, математичних  диктантів,  роботи  з  геометричним  матеріалом  і сюжетними задачами, логічних вправ тощо. 
Для  уроків  української  мови  більш  ефективними  виявилися інтерактивні  презентації,  створені  у  програмі  SMART  Notebook.  Їх зручність  мала  прояв  в  активному  залучені  учнів  до  виконання різноманітних  завдань:  зорових  і  словникових  диктантів,  вправ  на 
увагу,  роботи  з  деформованими  текстами,  списування,  складання опису картин, зображень та інше. 
Інтерактивні плакати створили можливість розміщування різних видів  словникової  роботи,  картин  для  аналізування,  зображень  портретів письменників та посилання на їхні біографічні дані у відео – або аудіоформатах,  ребусів,  кросвордів,  стали  доречними  для 
літературного читання.  
Уроки  природознавства  ефективно  урізноманітнили  інтерактивні  завдання  в  онлайн  програмі  LearningApps,  а  саме:  на  відповідність «знайти пари», класифікацію, сортування та систематизацію, а також вікторини, кросворди, ігри тощо. 
На таких навчальних предметах, як образотворче мистецтво та трудове  навчання,  доречним  стало  використання  педагогічних  програмних засобів, які містять матеріали до кожного етапу уроку. 
Полегшило  перевірку  знань  учнів  використання  програми Рlickers, створення тестів у якій не вимагало багато часу і зекономило його  на  уроці,  дало  можливість  учням  проаналізувати  власний  результат. 
Неабиякий  успіх  та  захоплення  викликав  у  дітей  освітній  процес,  організований  у  вигляді  інтерактивного  квесту,  подорожі  по Google Maps, відвідування онлайн-музеїв, віртуальні екскурсії. 
Генератор  ребусів  та  пазлодром  дали  змогу  легко  створити ігровий момент, унаочнити та урізноманітнити навчальний матеріал. 
Слова,  написання  яких  треба  запам’ятати,  головні  герої  творів, подавалися  у  вигляді  ребусів,  що  сприяло  їх  кращому  засвоєнню. 
Ілюстрації  до  казок,  природні  явища,  безпечні  та  небезпечні  ситуації,  права  дитини,  представлені  у  пазлах,  не  тільки  викликали азарт  в  очах  дітей,  а  й  розвивали  просторові  уявлення,  допомагали встановлювати взаємозв’язки між частинами і цілим. 
Демонстраційний  матеріал,  досліди,  ігрові  завдання,  тести, представленні на інтерактивній дошці, допомагали урізноманітнити не тільки уроки, а й перерви учнів.  
Програми «Матіфік» та «Розумники» забезпечували закріплення та відпрацювання набутих навичок удома. 
Грамотне  використання  засобів  інформаційних  технологій  на уроках сприяло розвитку особистості дітей: інтелекту, пам’яті, уваги. 
  
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДОСВІДУ 
Результати досліджень засвідчили: 
1.  Зростання  зацікавленості  та  мотивації  до  пізнавальної  діяльності  молодших  школярів  унаслідок  формування  предметних компетентностей із використанням ІКТ. 
2.  Розширення способів представлення навчальної інформації. 
3.  Істотне підвищення результатів навчання. 
4.  Усвідомлення батьками можливостей використання засобів ІКТ в освітньому процесі як у класі, так і вдома. 
5.  Гнучке управління освітнім процесом, диференціація навчального матеріалу, урахування індивідуальних особливостей дітей. 
6.  Рекомендації щодо впровадження досвіду в масову педагогічну практику. 
Використання ІКТ технологій в освітньому процесі є актуальним для вчителів початкових класів, учителів-предметників, заступників директорів, вихователів ГПД, логопедів та дефектологів тощо.  
Сучасний урок, як і сучасне життя, нерозривно пов’язане з ІКТ. Досконале  володіння  та  доцільне  їх  використання  дає  можливість вчителю  ефективно  організувати  пізнання  довкілля;  дослідження мовних  одиниць  та  явищ;  відкриття  нових  знань  із  математики; 
систематизацію знань, умінь; діагностування, самоконтроль та контроль набутих знань, умінь, навичок. 
Матеріали досвіду стануть у нагоді вчителям початкових класів, заступникам  директорів  з  навчально-виховної  роботи  (початкової школи),  студентам  педагогічних  коледжів  та  педагогічних  закладів вищої освіти зі спеціальності «Початкова освіта». 

ДОДАТКИ: 
З  матеріалами  досвіду  можливо  ознайомитися  на  сайті  «Учитель – це майстер!» (http://anet.at.ua/). 
Досвід  схвалено  та  рекомендовано  для  впровадження  на засіданні кафедри початкової освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР(Протокол № 5 від 08.04.2019). 
Матеріали  досвіду  зберігаються  на  сайті  «Учитель  –  це майстер!» (http://anet.at.ua/publ/1). 

Немає коментарів:

Дописати коментар